Site Builder
logo ŁTA

Statut Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowego

pobierz pdf


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Towarzystwo nosi nazwę: Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, w skrócie ŁTA.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi i województwa łódzkiego.

§ 3

Siedzibą Zarządu Towarzystwa jest miasto Łódź.

§ 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego służącą realizacji jego celów statutowych.

Działalność ta obejmuje zadania publiczne w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin

2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych


3. działalności na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym


5. promocji i ochrony zdrowia

6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

§ 5

Towarzystwo ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych o charakterze wewnętrznym działających na podstawie odrębnych regulaminów.

§ 6

Towarzystwo może być członkiem zagranicznych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania

§ 7
Towarzystwo używa pieczęci podłużnej o treści: Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie, według wzorów zatwierdzonych przez właściwy organ administracji państwowej


Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8

1. Celem Towarzystwa jest:

a. niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom i opiekunom

b. popularyzacja wiedzy o chorobie Alzheimera wśród chorych, ich opiekunów i rodzin oraz społeczeństwa

c. promowanie nowych kierunków diagnostyki i rozwiązań terapeutycznych w chorobie Alzheimera i innych zespołów otępiennych

2. Dla osiągnięcia swego celu Towarzystwo prowadzi działalność nieodpłatną poprzez:

a. organizowanie różnych form samopomocy rodzin i opiekunów,

b. popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z chorobą Alzheimera,

c. wymianę informacji i kształcenie osób opiekujących się pacjentami z chorobą Alzheimera,

d. inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych,

e. wpływanie na politykę i polityków mające na celu wzrost uwagi i pomoc dla pacjentów z chorobą Alzheimera i ich rodzin,

f. współpracę z odpowiednimi ośrodkami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń,

g. podejmowanie innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z postawionym celem

h. organizowanie samopomocowych grup wsparcia

i. organizowanie spotkań integracyjnych, konferencji, wykładów, których celem jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera

j. przygotowywanie i realizowanie projektów, których celem jest poprawa jakości życia chorych oraz ich opiekunów i rodzin

k. organizowanie badań przesiewowych w kierunku zaburzeń otępiennych


l. udział w imprezach umożliwiających popularyzowanie wiedzy na temat choroby Alzheimera

3. Dla osiągnięcia swego celu Towarzystwo może prowadzić działalność odpłatną w zakresie:

a. poradnictwa

b. organizacji szkoleń


c. sprzedaży dzieł wytworzonych przez uczestników korzystających z prowadzonej przez stowarzyszenie działalnością


d. prowadzenie świetlicy i zajęć dodatkowych

e. wydawanie i sprzedaż książek

4. Towarzystwo może prowadzić działalność odpłatną na zasadzie działalności pożytku publicznego a pozyskane środki mogą służyć wyłącznie realizacji zadań należących do jego celów statutowych. Przychód z działalności odpłatnej Towarzystwa służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9 Członkowie towarzystwa dzielą się na:

1. członków zwyczajnych

2. członków wspierających

3. członków honorowych

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i została przyjęta przez Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Towarzystwa.

§ 11

Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa.

§ 12

Członkiem wspierającym Towarzystwa mogą być:

1. osoby prawne

2. osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych popierające cele Towarzystwa i aktywnie współpracujące w realizacji tych celów, określonych w par. 8 i deklarujące poparcie finansowe lub rzeczowe. Tytuł członka wspierającego przyznaje Zarząd po uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,

2. uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Towarzystwo.

§ 14

Członkowie zwyczajni maja obowiązek:

1. brać czynny udział w realizacji celów Towarzystwa,


2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,

3. regularnie opłacać składki członkowskie.

4. uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków

§ 15

Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. Członkowie ci nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 16

A. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1. śmierci członka,

2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

3. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą składek przez okres co najmniej dwunastu miesięcy,

4. wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Towarzystwa lub w wypadku
popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa

B. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Towarzystwa.

C. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie rozpatrywane jest na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków po dacie wpływu odwołania.

§ 17

Godność członka honorowego ustaje na skutek:

1. śmierci członka

2. zgłoszonej na piśmie rezygnacji,

3. pozbawienia członkostwa przez Walne Zgromadzenie za czyny godzące w dobre imię Towarzystwa.

§ 18

Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:

1. śmierci członka

2. zgłoszonego na piśmie wystąpienia z Towarzystwa,

3. pozbawienia członkostwa przez Zarząd w razie stwierdzenia braku zainteresowania działalnością Towarzystwa,

4. utraty osobowości prawnej


Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 19

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, zależnie od uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Władze Towarzystwa mogą dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji do 1/3 członków składu.

3. W skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą wejść osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa

1a/ Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne albo nadzwyczajne

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a. wybór oraz odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

b. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej

c. wytyczenie kierunku i uchwalenie planów działalności Towarzystwa,

d. ustalenie wysokości składek członkowskich,

e. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,

f. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

g. zmiany Statutu.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum wymaganego do głosowania Walne Zgromadzenie obradujące w II terminie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów uprawnionych osób obecnych na obradach.

4. Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz prawo głosu może być wykonywane przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem członka Towarzystwa może być ustanowiony wyłącznie inny członek Towarzystwa. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz głosowania powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 22

1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. W sytuacji, gdy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków nie ma wymaganego kworum, zwołuje się je w II terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia pierwotnego zwołania.

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie późniejszym niż 3 m-ce od daty ważnego zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Postanowienia $ 22 Statutu stosuje się odpowiednio

§ 24

Zarząd składa się z trzech do pięciu osób. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: prezes, wiceprezes i skarbnik oraz dwóch członków.
Do kompetencji Zarządu należy:

a. reprezentowanie Towarzystwa – dla ważności pism w sprawach bieżących Stowarzyszenia wystarcza podpis 1 z następujących osób: Prezes, Wiceprezes lub Skarbnik, w sprawach szczególnej wagi wymagane są podpisy dwóch osób z Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

b. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze Statutem i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków,

c. preliminowanie wydatków oraz bilansu rocznego Towarzystwa, zatwierdzanie operacji finansowych,


d. zwoływanie zebrań informacyjnych członków

e. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,

f. zarządzanie majątkiem i finansami Towarzystwa,


g. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich odwoływanie.

h. rozszerzanie zakresu działalności pożytku publicznego, służące realizacji celów statutowych

Z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie, członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Komisję Rewizyjną ŁTA.

§ 25

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy do roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.

3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swych członków.

4. Komisja Rewizyjna nie jest w żaden sposób zależna od Zarządu Stowarzyszenia, osoby wchodzące w jej skład nie mogą być członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący

§ 27 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:


1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3. występowanie na Walnym Zgromadzeniu ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu

4. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa (sporządzonego zgodnie
z obowiązującą ustawą o rachunkowości). Uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego musi być podjęta jednogłośnie przez Komisję Rewizyjną
 w pełnym składzie

5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie jego niezwołania przez Zarząd w określonym w Statucie terminie

§ 28

Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.


Rozdział V

Fundusze Towarzystwa

§ 29

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na majątek Towarzystwa składają się:

a. składki członkowskie,

b. dotacje, subwencje i darowizny,

c. środki uzyskane z działalności odpłatnej Towarzystwa.

d. środki uzyskane ze zbiórek publicznych i imprez publicznych o charakterze charytatywnym

e. spadki i zapisy

§ 29a

Towarzystwo nie może:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli /osoby bliskie/

2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Towarzystwa, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywać majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego Towarzystwa

4. nabywać towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 30

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch spośród 3 osób: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.


Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 31

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganego kworum Walne Zgromadzenie obradujące w II terminie podejmuje takie uchwały większością 2/3 głosów obecnych na obradach członków Stowarzyszenia.

§ 32

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa Walne Zgromadzenie decyduje o przekazaniu majątku Towarzystwa i powołuje Komisję Likwidacyjną.

§ 33

Po rozwiązaniu Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego majątek trwały zostanie przekazany na cele, do których został przeznaczony.


Łódź, 2018