https://mobirise.com/
logo ŁTA

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera prowadzony przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie działa w oparciu o umowę na realizację zadań zleconych Gminie, zawartą z miastem Łódź.


Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 16.30.


W ośrodku dysponujemy miejscami dla 21 uczestników, zapewniając im:

specjalistyczną opiekę psychiatryczną i pielęgniarską

terapię zajęciową

trening funkcji poznawczych

arteterapię

terapię logopedyczną

rehabilitację fizyczną

pomoc psychologiczną

domową atmosferę, życzliwość i akceptację


Ośrodek zatrudnia profesjonalnie przygotowany do pracy z chorymi personel merytoryczny:


lekarza psychiatrę (1 raz w tygodniu lekarz ocenia funkcjonowanie uczestników ośrodka, prowadzi konsultacje dla rodzin, przeprowadza kwalifikacje do ośrodka i świetlicy)

psychologa (którzy prowadzą indywidualne zajęcia z uczestnikami – stymulację funkcji poznawczych, terapię walidacyjną i reminiscencyjną, treningi komputerowe z wykorzystaniem programów Afa System i RehaCom)

terapeutę zajęciowego (który organizuje codzienne grupowe zajęcia artystyczne, muzyczne, ruchowe oraz wiele innych aktywności stymulujących funkcje poznawcze)

fizjoterapeutę (trzy razy w tygodniu od rana do obiadu uczestnicy biorą udział w indywidualnych i grupowych zajęciach gimnastycznych)

logopedę (uczestnicy mają indywidualne i grupowe zajęcia skoncentrowane na stymulacji funkcji językowych)

pielęgniarki (sprawujące codzienną, wszechstronną opiekę nad uczestnikami)


Dodatkowo:


Muzyka (co najmniej dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia muzyczne z wykorzystaniem pianina)

Arteterapeutę (dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z aktywności twórczej, która może być realizowana poprzez: rysowanie, malowanie, rzeźbienie, lepienie z plasteliny lub gliny, kolorowanie, wyklejanie (collage).)


Co najmniej raz w miesiącu odbywają się przedstawienia organizowane przez przedszkolaków, występy muzyczne, spotkania ze zwierzętami (Kocia Mama) i harcerzami.Kierownikiem Ośrodka jest mgr Maja Maciaszczyk

Ponadto w siedzibie ośrodka:


W czwartą sobotę każdego miesiąca o godz. 10.00 odbywają się zebrania informacyjne dla opiekunów i rodzin osób z zespołami otępiennymi. W trakcie spotkań organizowane są Warsztaty Terapii Zajęciowej dla podopiecznych.


W drugi czwartek miesiąca o godz. 16.30 psycholożki z naszego ośrodka prowadzą grupę wsparcia dla opiekunów osób z zespołami otępiennymi. W trakcie spotkań organizowane są Warsztaty Terapii Zajęciowej dla podopiecznych.


Okresowo organizowane są bezpłatne badania przesiewowe dla starszych osób z zaburzeniami pamięci (o terminy najlepiej dowiadywać się telefonicznie).


Okresowo prowadzone są specjalistyczne szkolenia dla opiekunów.

Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie jest organizacją samopomocową.

Zebranie założycielskie odbyło się w grudniu 1993 roku. Uczestniczyło w nim 16 osób: lekarze psychiatrzy oraz członkowie rodzin i opiekunowie osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Uchwalono Statut i wybrano pięcioosobowy Komitet Założycielski, który podjął działania zmierzające do zarejestrowania organizacji – złożono do sądu wniosek o wpisanie towarzystwa do Rejestru Stowarzyszeń. Rejestracja wraz z zatwierdzeniem Statutu nastąpiła w marcu 1994 r. W lipcu do Rejestru Stowarzyszeń wpisany został skład pierwszego Zarządu wybranego na walnym zgromadzeniu 7 maja 1994r.


Od początku działalności ŁTA raz w miesiącu organizowało zebrania dla rodzin i opiekunów pacjentów z choroba Alzheimera lub innymi zespołami otępiennymi. Na spotkaniach tych uczestnicy opowiadali o swoich doświadczeniach w opiece nad chorymi. Lekarze psychiatrzy, biorący udział w zebraniach, udzielali porad i odpowiadali na pytania dotyczące choroby i możliwości jej leczenia. Działalność Towarzystwa w początkowym okresie polegała w znacznej części na ułatwianiu opiekunom dostępu do środków służących pielęgnacji chorych (zbiorcze zakupy podgumowanych prześcieradeł, pozyskiwanie darowizn – pampersy, zasypki i in. – rozdzielanych następnie pomiędzy członków stowarzyszenia itp.) Szybko pojawił się pomysł stworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym chorzy z zespołami otępiennymi znaleźliby całodzienna opiekę, pomoc lekarską i terapeutyczną. Długotrwałe poszukiwania i próby otrzymania odpowiedniego do tego celu lokalu uwieńczone zostały sukcesem w 1998 r. dzięki ogromnej pomocy ze strony Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Towarzystwo rozpoczęło remont i adaptację pomieszczeń służących poprzednio poradni zdrowia psychicznego. Środki na ten cel pozyskano z MOPS-u, WZPS-u i PFRON-u. Okazały się one jednak niewystarczające, w związku z czym, już po otwarciu ŚDS-u dzięki ofiarności sponsorów (firm farmaceutycznych oraz tawerny greckiej „Akropol”) została zorganizowana bezpłatna degustacja potraw i win greckich, w trakcie której przeprowadzona została kwesta. Zebrane środki pozwoliły na spłacenie zadłużenia Towarzystwa w firmie, która dokonała remontu lokalu i dostosowała go do potrzeb ŚDS- u.


7 października 1998 roku odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z Chorobą Alzheimera. Prowadzenie go jest do dziś głównym, choć nie jedynym, zadaniem Towarzystwa. Działalność Domu finansowana jest w przeważającej części z dotacji otrzymywanej od MOPS-u w ramach zadań zleconych przez Gminę. Pozostała część kosztów pokrywana jest dzięki wpłatom 1% dla opp oraz darowiznom pieniężnym i rzeczowym pozyskiwanym przez ŁTA od instytucji i sponsorów indywidualnych. Prowadzony przez Towarzystwo ŚDS dysponuje 20 miejscami. Chorzy mają zapewnioną w ośrodku specjalistyczną opiekę lekarską, pielęgniarską i terapeutyczną, co skutkuje spowolnieniem postępów choroby i wydłużeniem okresu względnej sprawności fizycznej i psychicznej pacjentów. Pobyt w ŚDS-ie umożliwia opiekunom naszych podopiecznych normalną aktywność zawodową, stanowi też dla nich znaczne odciążenie w niezwykle absorbującej i wymagającej ogromnych sił opiece nad przewlekle chorym. Bardzo często jest to rozwiązanie, które pozwala rodzinom nie oddawać pacjentów do domów pomocy społecznej.


W pierwszą sobotę każdego miesiąca w ośrodku odbywają się prowadzone przez lekarzy, pielęgniarki i terapeutów spotkania dla opiekunów i rodzin osób cierpiących na chorobę Alzheimera lub inne zespoły otępienne. Uczestnicy spotkań otrzymują fachową literaturę (książki, poradniki, prasę), mogą uzyskać informacje na temat etiologii choroby, aktualnych możliwości jej leczenia, zagadnień prawnych związanych ze stanem zdrowia ich podopiecznych. Prowadzący udzielają porad dotyczących terapii, rehabilitacji i opieki nad pacjentem w różnych stadiach choroby, możliwości korzystania z pomocy medycznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej i in.


ŁTA okresowo organizuje bezpłatne badania przesiewowe dla starszych osób z zaburzeniami pamięci.


Bardzo ważne miejsce w pracy Towarzystwa zajmuje działalność informacyjna, m.in. współpraca z mediami oraz organizacja warsztatów i szkoleń. W ośrodku odbywają się praktyki studentów Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Łódzkiego. Propagowaniu wiedzy na temat choroby Alzheimera służą także, organizowane w Łodzi od wielu lat, obchody Światowego Dnia Walki z Chorobą Alzheimera (21 września).


W 2004 r. Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.